เข้าสู่ระบบ
       
   
อีเมลหรือเลขบัตรประชาชน :  
   
ตัวอย่าง Login โดยอีเมล master@ubru.ac.th
     
รหัสผ่าน :
   
รหัสผ่านให้ใช้รหัสเดิมค่ะ
 

ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้...ติดต่อได้ที่งานบริหารงานบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1152
 
ยกเลิกการยืนยันเอกสารประเมิน...ติดต่อได้ที่งานบริหารงานบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1152
       
  โปรดอ่าน...เอกสารที่เกี่ยวข้องการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
   

10.221.0.111