เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำข้าราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555...คลิก.

เอกสารประกอบ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เช่น คำชี้แจง เกณฑ์คะแนน ตัวอย่างเอกสาร...คลิก.